راهنمای کنترل تردد اثر انگشتی مدل FK1200K

راهنمای کنترل تردد اثر انگشتی مدل FK1200K

راهنمای کنترل تردد اثر انگشتی مدل FK1200K

کنترل تردد اثر انگشتی مدل FK1200K

عملکرد دستگاه کنترل تردد

 • 1- اگر یک کاربر ثبت تایید شود, دستگاه سیگنالی را جهت باز کردن قفل ازسال می کند.
 • 2-سنسورهاس درب وضعیت باز یا بسته بودن را تشخیص می دهند ,اگر درب به طور غیر منتظره ای باز یا به طور نامناسب بسته شود,سیگنالی آلارم (مقدار دیجیتال)فعال خواهد شد.
 • 3- اگر دستگاه به طور غیر مجاز برداشته شود یک سیگنال آلارم را ارسال می کند.
 • دستگاه از یک دکمه خروج پشتیبانی می کند.این دکمه به منظور باز شدن راحن درب از داخل,تعبیه می شود.
 • دستگاه از یک زنگ خارجی پشتیبانی می کند.
عملکرد دستگاه کنترل تردد

توجه: وقتی منبع تغذیه روشن است هیچ عملی انجام ندهید.

1-سیستم دو حالت NO LOCK و NC LOCK را پشتیبانی می کند.برای مثال NO LOCK (به طور عادی در حالت منبع تغذیه روشن ,باز است)به ترمینال NO وصل می شود و  NC LOCK به ترمینال NC وصل می شود.

عملکرد دستگاه کنترل تردد

توجه 1:

  • I: جریان خروجی دستگاه
  • NU LOCK:ولتاژ قفل
  • ILOCK:جریان قفل

توجه 2:

  • مطابق شکل قفل برقی را به VAC 12 منبع تغذیه SFF730 وصل کنید.

توجه 3:

 • قفلهای سیماران  Noramally هستند

3-اتصال با دیگر قسمتها

اتصال با دیگر قسمتها

اتصال با منبع تغذیه

ولتاژ DC ورودی 12 ولت, 500 میلی امپر(حدودا 50 میلی آمپر در حالت STANDBY)مثبت 12V+ و منفی به زمین وصل می شود(قطبهای مثبت و منفی را برعکس وصل نکنید)

اتصال با منبع تغذیه
مشخصات آژیر 12 ولت ,حداکثر 390 میلی آمپر
مشخصات منبع تغذیه 12 ولت DC -500 میلی آمپر
مشخصات قفل الکتریکی 12 ولت DC - حداکثر 2 آمپر
ماکزیمم جریان مصرفی دستگاه

200میلی آمپر

دستورات

مرحله 1: دستگاه را نصب کنید و منبع تغذیه را روشن کنید

مرجله 2:بعد از اینکه رمز مدیریت تایید شد و تغییر یافت می توانید اثرات انگشت, کارتها و رمزهای عبور کاربران را ثبت کنید

مرحله 3: پارامتر های کنترل تردد را تعیین کنید که این پارامتر ها شامل تنظیم هشت رمز برای باز کردن درب و تعیین زمان باز شدن قفل حالت <تایید> حالت <مخفی> حالت<سنسور های وضعیت درب>وحالت <آلارم>می شود.

عملکرد دستگاه:

1-مدیریت کاربر

1-1عملکرد های مدیریت

 • تایید رمز مدیریت
 • تغییر رمز مدیریت
 • باز کردن درب با رمز مدیریت

2-1-اضافه کردن کاربرها

 • اضافه کردن کاربرها
 • ثبت گروهی کارتها

3-1-تایید کاربرها

4-1-حذف کاربرها

 • حذف یک کاربر
 • حذف همه کاربرها
 • li

مدیریت کنترل تردد

1-2-تغییر هشت رمز برای باز کردن درب

2-2-تعیین زمان باز شدن قفل

3-2-تعیین حالت تایید

4-2ایجاد حالت مخفی

5-2-تعیین حالت سنسور درب

6-2-اضافه کردن آلارم

 • تنظیمات آلارم
 • فعال کردن آلارم هنگام عملکرد خطا

دستورات عملکرد

1-مدیرت کاربر

1-1-عملکرد های مدریت

به منظور اطمینان از امنیت داده های دستگاه ,تنها پس از اینکه رمز مدیریت تایید شد می توانید با دستگاه کار کنید.

دستورات عملکرد

توجه:رمز پیش فرض مدیریت 1234است,توصیه می شود رمز پیش فرض را در ابتدای کار تغییر دهید

دستورات عملکرد

توجه:رمز های چهار رقمی به طور خودکار تایید خواهند شد,جهت تایید رمز های کمتر از چهار رقم دکمه # را فشار دهید.

باز کردن درب با رمز مدیریت

باز کردن درب با رمز مدیریت

توجه:این عملیات می تواند به منظور باز کردن درب استفاده شود.

2-1-اضافه کردن کاربرها

اثر انگشت یا کارت یک کاربر را ثبت کنید.شما می توانید کارتها را بصورت گروهی نیز ثبت کنید.

اضافه کردن کاربرها

1-توصیه می شود یک قلم و کاغذ تهیه نموده و ID مربوط به هر کارت |  اثر انگشت را مانند جدول نمونه زیر یاداشت نماید.


روش تصدیق کاربر ID
اثر انگشت کاربر شماره 1
00001
کارت کاربر شماره 2
00002
اثر انگشت

کاربر شماره 3

00003

2-اولین ID از 00001 شروع می شود  و در فرایند ثبت , ID کاربر به طور خودکار افزایش می یابد,هنگامی که فرایند ثبت یک کاربر به موفقیت انجام شود,دستگاه به صورت خودکار برای ثبت کاربر بعدی آماده می شود.

2-در صورتی کع اثر انگشت داراب کیفیت ضعیفی باشد یا اثر انگشت یا کارت قبلا ثبت شده باشد دستگاه عملیات ثبت را انجام نمی دهد بعد از اینکه چراغ LED  سبز شد شما می توانید دوباره کاربر را ثبت کنید کارانی که قبلا ثبت شده اند نباید مجددا ثبت شوند.

اضافه کردن کاربرها

توجه: فرایند وارد کردن تعداد کل کارتها عدد های سه رقمی به طور خودکار تایید خواهند شد,جهت تایید عدد های کمتر از سه رقم دکمه # را فشار دهید دکمه * را به منظور وارد کردن دوباره تعداد کل کارتها فشار دهید.

1-قبل از اینکه کارتها را بصورت گروهی ثبت کنید باید همه کاربرهای ثبت شده را پاک کنید,کارت های که می خوهند بصورت گروهی ثبت شوند باید شماره های متوالی داشته باشند.

3-1-تایید کاربرها

تایید کاربرها با اثر انگشت یا کارت یا رمز

بعد از روشن کردن ,دستگاه وارد حالت تایید برای کاربران می شود تا درب را باز کند.

تایید کاربرها

توجه: به منظور تایید یک رمز دکمه # را فشار دهید اگر رمز وارد شدن برابر با یکی از هشت رمز ارائه شده برای باز کردن درب باشد, درب باز خواهد شد, هشت رمز پیش فرض برای باز کردن درب 8888 می باشد,برای چگونگی تغییر رمزها جهت بازکردن درب به قسمت 1,2 که مربوط تغییر هشت رمز برای باز کردن درب می باشد مراجعه کنید.

4-1-حذف کاربرها

شما می توانید اثر انگشت یا کارت یک کاربر ثبت شده را حذف کنید یا همه کاربرها را حذف کنید.

حذف کاربرها

1-در فرایند وارد کردن id کاربره,رمز های پنچ رقمی به طور خودکار تایید خواهند شد, برای id های کمتر از 5 رقم دکمه * را به منظور وارد شدن به فرایند تایید فشار دهید.

2- هنگامیکه یک کاربر حذف می شود,دستگاه به صورت خودکار برای حذف کاربر بعدی آماده می شود.

3-هنگامیکه یک کارت گم می شود یا یک کاربر با کارت یا اثر انگشت از لیست کاربران حذف می شود, کافیست id آن کاربر حذف شود,که در این صورت کارت و یا اثر انگشت کاربر حذف شده معتبر نخواهد بود.

4- کاربرانی که حذف شده اند id آنها آزاد می شود بنابراین دستگاه بصورت خودکار در هنگام ثبت کاربران جدید پایین ترین id آزاد را به آنها اختصاص می دهد.

حذف کاربرها

توجه : دکمه 9 را برای تایید خودکار فشار دهید,مقادیر دیگر مهتبر نیستند,اگر مقادیر نامعتبر وارد شود چراغ قرمز دستگاه روشن شده و صدای یک بوق طولانی شنیده خواهد شده و دستگاه از فرایند خارج خواهد شد.

2-مدیریت کنترل تردد

1-2- تغییر هشت رمز برای باز کردن درب

تغییر هشت رمز برای باز کردن درب

توجه:

1-چنانچه بعد از وارد کردن id رمز,رمز را "..." انتخاب کنید ,این رمز قفل شده و نمی توانید برای باز کردن درب از این رمز استفاده کنید.

2-اگر یک رمز با موفقیت تغییر یافت,id رمز بعدی که باید تغییر کند وارد کنید.

2-2- تعیین زمان باز شدن قفل

تعیین زمان باز شدن قفل

توجه: اعداد سه رقمی به طور خودکار تایید خواهند شد,جهت تایید اعداد کمتر از سه رقم دکمه # را فشار دهید, مقادیر بزرگتر از 254 نامعتبر می باشند.

3-2-پیاده سازی حالت تایید

پیاده سازی حالت تایید

توجه : جزئیات حالت های تایید بصورت زیر است:

توضیحات نوع حالت تایید
فقط تایید رمز
pw حالت 1(شماره 1)
فقط تایید رمز کارت rf
RF حالت2(شماره2)
فقط تایید اثر انگشت FP حالت 3(شماره3)
تایید اثر انگشت یا رمز یا کارت RF

FP/PW/RF

حالت 4(شماره4)

تایید کارت RF و رمز

RF&PW

حالت5(شماره5)

تایید اثر انگشت و رمز

FP&PW

حالت6(شماره6)

4-2-ایجاد حالت مخفی

اگر حالت مخفی فعال باشد, هنگامی که حالت مخفی در وضعیت SLEEP باشد,LED خاموش است.

ایجاد حالت مخفی

توجه: در این حالت وقتی که کاربران در حال تایید کارت یا اثر انگشتشان هستند,LED یک بار چشمک می زند.

5-2-تنظیم حالت سنسور درب

سوئیچ سنسور درب سه حالت دارد:

 • NONE:سوئیچ سنسور درب استفاده نمی شود.
 • NO:تا زمانی که درب باز است قفل باز است
 • NC:قفل بعد از بسته شدن درب بسته می شود.

توجه:حالت سنسور درب که در اینجا تنظیم شد اساس تنظیمات آلارم سنسور درب است.

تنظیم حالت سنسور درب

6-2-پیگربندی آلارم

اگر یک آلارم تحریک شود,زنگ دستگاه به صدا در می آید,30 ثانیه بعد,این صدا از طریق آژیر پخش می شود,آلارم با تایید کاربر می تواند خاتمه یابد.

تنظیمات آلارم

آلارم به صورت پیش فرض باید روشن باشد,اگر خاموش باشد آلارم عملکرد خطا و آلارم تاخیر سنسور وضعیت درب غیر فعال خواهند شد.

تنظیمات آلارم

تنظیمات آلارم عملکرد خطا

وقتی این عملکرد فعال باشد ,عنگامی که تایید یک کاربر بیش از سه بار ناموفق باشد یک آلارم تولید می شود, تایید مدیریت تا 20ثانیه پس از تولید شدن آلارم مجاز نیست.

تنظیمات آلارم عملکرد خطا

تنظیم مدت زمان آلارم برای سنسور های وضعیت درب

DSen.Delay(تاخیر سنسور درب):

تاخیر درب را بعد از باز شدن آن نشان می دهد,اگر وضعیت سنسور درب مطابق با حالت عادی تنظیم شده برای سوئیچ سنسور نباشد یک آلارم تولید خواهید شد و این فاصله زمانی "تاخیر سنسور درب"نامیده می شود.

DSen.Delay(تاخیر سنسور درب)

توجه: اعداد سه رقمی به طور خودکار تایید خواهند شد,جهت تایید اعداد کمتر از سه رقم دکمه # را فشار دهید.مقادیر بزرگتر از 254 نامعتبر می باشند.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)