راهنمای کنترل تردد اثر انگشتی مدل FP121K

راهنمای کنترل تردد اثر انگشتی مدل FP121K

راهنمای کنترل تردد اثر انگشتی مدل FP121K

کنترل تردد اثر انگشتی مدل FP121K

6-تنظیمات کنترل دسترسی

6-1- تنظیمات سیستم

 • 6.1.1- رمز و یا اثرانگشت یا کارت Admin را وارد کنید تا چراغ آبی روشن شود.
 • 6.1.2-  *9 را وارد کنید تا چراغ نارانجی روشن شود.
 • 6.1.3- برای بازگشت به تنظیمات پیش فرض سیستم کلید 2 و یا برای حذف Admin کلید 3 را وارد کنید.
 • 6.1.4- کلید # را فشار دهید.

6.2- تنظیم زمان باز بودن قفل

 • 6.2.1 رمز و یا اثر انگشت یا کارت Admin را وارد کند تا چراغ آبی روشن شود.
 • 6.2.2- *3 را وارد کنید تا چراغ نارنجی روشن شود.
 • 6.2.3- زمان باز بودن قفل را بین 0 تا 99 ثانیه و سپس کلید # را فشار دهید.
 • صدای بوق ممتد شنیده شده و چراغ آبی روشن خاموش می شود.
تنظیم زمان باز بودن قفل

1-تعریف Admin

 • 1.1-کلید * را فشار دهید چراغ قرمز روشن شده و صدای شنیده می شود.
 • 1.2- رمز عبور پیش فرض 123456 را وارد کنید تا چراغ آبی روشن شود.
 • 1.3- 1* را وارد کرده تا چراغ نارنجی روشن شود.
 • 1.4-اثر انگشت Admin جدید را دوبار  و یا کارت Admin را یک بار وارد کنید
 • 1.5- صدای بوق ممتد شنیده شده و چراغ آبی روشن خاموش می شود.
 • 1.6-با فشردن # تعریف پایان می یابد.
 • 1.7- در صورت صحت عملیات بوق ممتد شنیده شده و چراغ آبی روشن می شود.

2-تعریف اثر انگشت یا کارت

 • 2.1- اثر انگشت یا کارت Admin را وارد کنید تا چراغ آبی روشن شود.
 • 2.2- اثر انگشت کاربر جدید را دو بار و یا کارت کاربر را یک بار وارد کنید.
 • 2.3-صدای بوق ممتد شنسده شده و چراغ آبی روشن خاموش میشود.
 • 2.4-کلید # را فشار دهید.

3-تعریف رمز عبور

 • 3.1- اثر انگشت یا کارت Admin را وارد کنید تا چراغ آبی روشن شود.
 • 3.2-شماره کاربر جدید مثلا 5 را وارد کنید.
 • 3.3- کلید # را وارد کنید.
 • 3.4- رمز عبور کاربر وارد شده را وارد کنید.
 • 3.5-کلید # را فشار دهید.
 • 3.6- رمز عبور کاربر وارد شده را مجددا وارد کنید.
 •  کلید # را فشار دهید.
 • صدای بوق ممتد شنیده شده و چراغ آبی روشن خاموش می شود.
 •  کلید # را فشار دهید.

4-باز کردن درب

4.1- از طریق کارت یا اثر انگشت

 • 4.1.1- کارت و یا اثر انگشت را وارد کنید.
 • 4.1.2- در صورت اعتبار کاربر بوق ممتد شنیده شده و چراغ آّی روشن می شود.

4.2- از طریق رمز عبور

 • 4.2.1- شماره کاربر جدید مثلا 5 را وارد کنید.
 • 4.2.2- کلید # را فشار دهید.
 • 4.2.3- رمز عبور کاربر وارد شده را وارد کنید.
 •  4.2.4- کلید # را فشار دهید.
 • 4.2.5-در صورت اعتبار کاربر بوق ممتد شنیده شده و چراغ آبی روشن می شود.

حذف کاربر

5.1- حذف یک کاربر:

 • 5.1.1- رمز و یا اثر انگشت یا کارت Admin را وارد کنید تا چراغ آبی روشن شود.
 • 5.1.2- *2 را وارد کنید.
 • 5.1.3- شماره کاربر و سپس # را وارد کرده و یا کارت و یا اثر انگشت کاربر را وارد کنید.
 • 5.1.4- صدای بوق ممتد شنیده شده و چراغ آبی روشن خاموش میشود.
 •  5.1.5- در صورت نیاز مراحل 3 و 4 را تکرار کنید.
 • 5.1.6- کلید # را فشار دهید.

5.2- حذف تمام کاربران

 • 5.2.1- رمز و یا اثر انگشت یا کارت Admin را وارد کنید تا چراغ آبی روشن شود.
 • 5.2.2- 2* را وارد کنید.
 • 5.2.3- 0000 و سپس # را وارد کنید.
 • 5.2.4- صدای بوق ممتد شنیده شده و چراغ آبی روشن خاموش می شود.
 • 5.2.5- کلید # را فشار دهید.
ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)